Atrakcie Monty
Zvýšte kvalitu Vášho eventu
prenájmom populárnych zábavných atrakcií
pre dospelých aj deti.
Vhodné pre príležitosti ako MDD, firemné podujatia, dni obcí a miest,
predvolebné mítingy, jarmoky, hody, slávnosti, rodinné oslavy...
Viac informácií Objednať

Zábavné atrakcie na prenájom

Aquazorbing

Neopakovateľná adrenalínová chôdza po vode vo veľkej priehľadnej guli
Viac informácií

5d Kino

Skutočné zážitky vo virtuálnom svete plnom napätia a dobrodružstva
Viac informácií

Nafukovací hrad

Osvedčená klasika pre deti, umožňujúca skákanie, šmýkanie aj preliazanie
Viac informácií

Šmýkačka

Populárna detská nafukovacia šmýkačka s možnosťou pristátia do vodného bazéna
Viac informácií

5D kino

Neopakovateľný zážitok, na ktorý len tak ľahko nezabudnete!
  • unikátna dynamická platforma
  • pohyblivé sedadlá
  • špeciálne efekty
  • kvalitné licencované filmy
  • mohutný priestorový zvuk Dolby Digital
  • adekvátny pohyb a výborná dynamika
Mobilné 5D kino spája pestrý výber filmov so špeciálnymi efektami ako voda, vietor, bubliny, myš, pohyblivé sedadlá s 3D okuliarmi, prostredníctvom ktorých sa divák stáva priamym účastníkom deja.
Zábava pre celú rodinu: zalietate si vo vesmíre, ponoríte sa do oceánu, poprechádzate sa pri veľkých pavúkoch, priblížite sa duchom, dotknete sa žraloka a mnoho iného...
Tituly v ponuke 5D kina:
Parametre 5D kina: dĺžka 4m, šírka 2m, elektrická prípojka na 380V, potrebná rovná plocha
Viac atrakcií

Nafukovacie atrakcie

Či už ste v interiéri alebo exteriéri, nafukovacia klasika nemôže chýbať!

Nafukovací hrad

Originálne zábavné hracie centrum, ktorým dokážete zabaviť deti na dlhé hodiny a zároveň im poskytnete dostatok zdravého pohybu.
Hrad je vybavený preliazačkou, skákacou plochou chránenou sieťovinou a šmykľavkou, zabezpečenou mäkkými mantinelmi, na ktorú je možné vyliezť priamo zo skákacej plochy.
Atrakcia je vhodná pre pre deti od 2 do 10 rokov a je možné ju použiť v exteriéri aj v interiéri.
Výkonný nafukovací ventilátor je od atrakcie bezpečne oddelený dlhým nafukovacím rukávom.
Parametre hradu: dĺžka 5m, šírka 5m, elektrická prípojka 220V

Nafukovacia šmýkačka

Veľmi obľúbená atrakcia pre každú spoločenskú, kultúrnu, alebo firemnú akciu, umožňujúca šmýkanie do vody, ako aj suché šmýkanie a lezenie.
Pri šmýkaní do vody deti dopadajú do mäkkého bazéna naplneného vodou, plocha na šmýkanie sa postriekava vodou pre lepšie kĺzanie. Pri šmýkaní na sucho sa bazén nepoužíva. Zaručená zábava pre deti v horúcich letných dňoch. Využíva sa pri rodinných oslavách alebo pri podujatiach na kúpaliskách.
Atrakcia je vhodná pre deti od 7 do 14 rokov a je možné ju použiť v exteriéri aj v interiéri.
Parametre šmýkalky: šírka 4m, dĺžka 6m, výška 8m, elektrická prípojka na 220V

Aquazorbing

Adrenalínová chôdza po vode.
Táto zábavná a stále populárna ľahká adrenalínová atrakcia pre deti aj dospelých Vám umožňuje kráčať po vode, robiť kotrmelce alebo saltá vo veľkej guli vyrobenej z priehľadného PVC. Do gule vojdete cez otvor, ktorý sa následne zatvorí vodotesným zipsom a guľa sa napustí vzduchom.
Jedinečná a zároveň bezpečná zábava, ideálna pre kúpaliská, priehrady, jazerá, plavárne, ale aj pre rôzne podujatia mimo vodných plôch s pomocou prenosného bazéna.
  • 4 x gule aquazorb (rozmer 2 m)
  • objem vzduchu v guli 2300l (20-25 minút)
  • bazén 6x6m (min. 9m³ vody)
  • prípojka 220V
Pri objednávke gúľ aquazorb samostatne na vodnú plochu (kúpaliská, priehrady, atď) je k dispozícii až 6 gúľ.
Referencie

Referencie

Radi zadarmo vypracujeme nezáväzný odhad na Vami plánovanú akciu.
Kontaktujte nás

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať a my radi vypracujeme nezáväzný odhad na Vami plánovanú akciu.
0917 486 677
Jozef Motrič
Ruský Hrabovec 138
07264 okr. Sobrance
info@atrakciemonty.sk
IČO: 44 716 141
DIČ: 1081100702

Nasledujte nás na Facebooku

Lajknite našu stránku na facebooku a získajte možnosť sledovať kde nás najbližšie nájdete.

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenia pojmov:

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom atrakcií.
IČO: 44 716 141,
DIČ 1081100702,
ČŽR - 840-16971,
číslo účtu: 0200/ 2581298958
sídlo dodávateľa:
Jozef Motrič,
Ruský Hrabovec 138,
okr. Sobrance, 072 64
1.2 Odberateľ je každá FO a PO, s ktorou uzavrie dodávateľ obchodný vzťah.
1.3 Obchodným vzťahom je každý prenájom atrakcií dodávateľom odberateľovi.
1.4 Právne vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia týmito VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
1.5 Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb spojených s prevádzkou atrakcií.

2. Objednávka a dodanie

2.1 Objednanie služby je možné na webovej stránke dodávateľa alebo pri telefonickom dohovore.
2.2 Pri písomnej objednávke je jej obsah záväzný pre obe strany.
2.3 Objednávku je možné zrušiť len pred zaplatením zálohy. V opačnom prípade si dodávateľ účtuje pokutu vo výške poskytnutej zálohy za službu.
2.4 Termín dodania je dohodnutý v objednávke. Lehota začína plynúť od zloženia zálohy.
2.5 V prípade nedodania služby je dodávateľ povinný oznámiť to odberateľovi v dostatočnom časovom predstihu a vrátiť mu zaplatenú zálohu.

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Zákazník podpísaním objednávky súhlasí s cenou uvedenou v objednávke.
3.2 V prípade písomnej objednávky je cena splatná formou preddavku vo výške 50%, ktorý je splatný pri podpise objednávky zvyšných 50% + dopravné náklady po dodaní služby.
3.3 Majiteľ pošle odberateľovi faktúru za dodanie služby. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu.
3.4 Podpísanú zmluvu odberateľ pre pošle dodávateľovi a následne uhradí na uvedené číslo účtu preddavok vo výške 50%. Zmluva začína plynúť po nabehnutí platby na účet.
3.5 Dodávateľ je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie a odberateľ je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť na uvedené číslo účtu.
3.6 V prípade meškania 15 dní po dobe splatnosti odberateľa s úhradou ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je dodávateľ oprávnený účtovať zmluvný úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 5 eur za každý deň z omeškania a náklady na vymáhanie.
3.7 Platba sa považuje za zrealizovanú v okamžiku, keď je pripísaná na účet dodávateľa alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti.

4. Záručné podmienky

4.1 Každé uplatňovanie práva zodpovednosti za dodanie služieb sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a inými právnymi predpismi.

5. Povinnosti dodávateľa a odberateľa

5.1 Základnou povinnosťou dodávateľa je dostaviť sa na miesto včas a pripraviť atrakcie na prevádzku v plnom vybavení.
5.2 Povinnosťou odberateľa je vyhradiť vhodný priestor a po ukončení akcie uhradiť zvyšnú platbu za službu
5.3 Ďalšie povinnosti vyplývajúce z VOP

6. Riešenie sporov príp. reklamácia

6.1 Všetky spory medzi dodávateľom a odberateľom sú príslušné riešiť všeobecné súdy SR podľa platného právneho poriadku SR.

7. Záverečné ustanovenia

7.1 VOP platia v plnom rozsahu a znení. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto VOP alebo celok sa stanú neplatnými, neúčinnými, alebo nevykonateľnými, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
7.2 Podaním objednávky zákazník súhlasí s výškou ceny za poskytnutú službu a s VOP v znení platnom ku dňu odoslania objednávky.
7.3 Doručená pošta sa zasiela na uvedenú adresu doporučene. Doručenie elektronickou formou je povinná zmluvná strana potvrdiť.
7.4 Zákazník odoslaním objednávky udeľuje dodávateľovi v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie osobných údajov uvedených v objednávke. Súhlas sa udeľuje na dobu do jeho odvolania.
7.5 Zákazník potvrdením objednávky vyslovuje svoj súhlas s obsahom týchto podmienok, potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený a vyslovuje vôľu byť nimi viazaný.
7.6 Platnosť a účinnosť zmluvy je potvrdená podpismi oboch strán, po jej podpise nie sú zmeny prípustné.

Používanie cookies

V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na stránkach atrakciemonty.sk a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača v prípade, že Vám aktuálne nastavenie používania cookies nevyhovuje.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady Directive 2002/58/EC.
Používanie súborov cookies spoločnosťou Google.

O cookies

Cookies sú drobné textové súbory ukladané do Vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru.
Podľa neho poznajú, ktoré stránky ste predtým navštívili, či máte rozpracovaný nejaký formulár alebo či ste prihlásený. Cookies sú potrebné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.
Viac informácií o cookies nájdete na www.allaboutcookies.org.

Typy cookies na atrakciemonty.sk

V súčasnosti používame cookies viacerými spôsobomi. Na súbory cookies sa môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu.

Platnosť:

Krátkodobé cookies - platia po dobu Vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok atrakciemonty.sk ich platnosť vyprší. Pomáhajú k dosiahnutiu základnej funkcionality samotných stránok.
Dlhodobé cookies - platia niekoľko dní až mesiacov. Uľahčujú nastavenie stránok, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím určitého procesu.

Účel:

Kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nebudú stránky správne fungovať. Môžete naraziť na problémy vo formulároch, kalkuláciách alebo nebude možné zostať prihlásený.
Analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich vylepšujeme štruktúru, podobu a obsah stránok atrakciemonty.sk.
Trackovacie a remarketingové - pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
Konverzné - slúžia k vyhodnoteniu ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na naše stránky dostávajú.

Odmietnutie ukladania cookies

Zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača máte možnosť povoliť alebo odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite. Pozrite sa do nápovede vo svojom prehliadači a postupujte podľa uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort používania stránok atrakciemonty.sk.